Tandblekning

Procedure Overview
 • Operation Duration

  Depends on the number of veneers

 • Hospital Stay

  Not required

 • Recovery Time

  Right after the operation

 • Anesthesia

  Local anesthesia

Få en kostnadsfri konsultation

Sending...

Tandblekning i Turkiet

Ditt leende är ditt signum; nyckeln till ett vackert leende är estetiska och friska tänder. Tandblekning i Turkiet är en process där man tar bort den yttre missfärgningen av tänderna med hjälp av kemiska blekmedel som inte skadar tänderna.

Några av de främsta orsakerna till att tänderna blir fläckiga och missfärgade är;

Missfärgning av tänderna är ett mycket vanligt problem eftersom orsaker till detta är vanliga delar av vardagen för de flesta människor. Människor håller ofta tillbaka från att le som de vill när de tycker att deras tänder ser obehagliga ut. Lyckligtvis är tandblekning ett mycket enkelt och snabbt förfarande som kan hjälpa dig att få ett karismatiskt leende och återfå ditt självförtroende med mycket överkomliga tandblekningspriser turkiet.

Tandblekning är förändringen av pigmenten i tandens organiska struktur som görs genom att läkemedlet går in i dess prismatiska struktur. Tandens färg beror på emaljlagrets tjocklek och färgen på vävnaden under emaljen; därför kan resultaten variera från person till person.

Vem är en lämplig kandidat för tandblekning?

Tandblekningsproceduren är en mycket enkel och snabb procedur som kan ge mycket tillfredsställande resultat för många personer som upplever missfärgning av sina tänder och som skulle vilja uppnå en vitare färg.

Medan tandblekningsprocedurer kan utföras för nästan vem som helst, är det bästa sättet vid frågor eller oro om behandlingen att rådgöra med en tandläkare; en kvalificerad och erfaren tandläkare kan förklara alla detaljer om proceduren och ge dig råd om den bästa tandblekningstekniken för ditt individuella tandtillstånd.

Tveka inte att kontakta Mono Dentistry online för dina frågor om tandblekningsproceduren.

Tandblekningspriser Turkiet

Priserna på tandblekning är de billigaste bland alla andra tandvårdspriser; priserna på tandblekning är en av de största anledningarna till att patienterna efterfrågar förfarandet. Tandblekningspriserna är mycket värda de snabba och effektiva resultaten.

Även om de grundläggande principerna för behandlingen inte förändras så mycket, kan de olika teknikerna förändra tandblekningspriserna. Det finns även andra faktorer som påverkar priserna på tandblekning, t.ex. tandläkarens kvalifikationer och erfarenhet eller andra kosmetiska och dentala behandlingar som tandblekningen kombineras med.

Tandblekning i Turkiet är mycket populärt bland internationella patienter på grund av de mest överkomliga priserna på tandblekning och den höga nivån av tandläkarkompetens i landet. På Mono Dentistry får internationella patienter de billigaste priserna för tandblekning med de mest effektiva resultaten för tandblekning i Turkiet. Vänligen kontakta oss för att ta reda på de mest fördelaktiga tandblekningspriserna i Turkiet.

Vilka är fördelarna med tandblekningsproceduren Turkiet?

Tandblekningsproceduren är fördelaktig i många avseenden för dem som är obekväma med den fläckiga eller gulaktiga färgen på sina tänder.

Tandblekningsprocedurer är mycket snabba; det krävs bara en session för att uppnå magnifika resultat med laserbehandlingar för tandblekning. Förfarandet är helt säkert; patienterna känner varken smärta eller obehag. Det finns ingen återhämtningstid efter ingreppet.

Tandblekningsproceduren är mycket effektiv; till skillnad från ett stort antal receptfria produkter för att uppnå en vitare färg på tänderna ger tandblekningsproceduren omedelbara resultat som är ganska långvariga när tandhygienen sköts ordentligt.

Tandblekningsbehandlingar kan hittas till mycket överkomliga priser; de har en av de billigaste priserna bland alla andra tandvårdsbehandlingar.

Obehag med tändernas färg kan orsaka dåligt självförtroende och hindra människor från att le som de önskar; efter att ha uppnått en vitare färg på sina tänder uppnår patienterna ett mycket mer estetiskt och hälsosammare utseende på sitt leende. Detta förbättrar självförtroendet och det allmänna mentala tillståndet avsevärt; och därmed känner sig patienterna mycket bättre om sig själva i sitt sociala och yrkesmässiga liv.

Tandblekningsproceduren i Turkiet

Det finns flera tekniker för tandblekning Turkiet behandlingar; i Mono Dentistry använder vi laserteknik för våra patienter som vill bleka sina gula eller fläckiga tänder och få ett charmigt leende. Laserteknik ger mycket effektivare och snabbare resultat än andra tekniker.

Förfarandet varar ungefär en timme. Efter behandlingen bör patienterna avstå från att konsumera sura drycker, te, kaffe och andra drycker som kan färga tänderna. Rökning bör avhållas i minst 24 timmar. Det är normalt att känna känslighet i tänderna och tandköttet den första dagen, men det är bara ett tillfälligt obehag.

Tandblekning resultat

Resultaten är märkbara direkt efter ingreppet. För att bibehålla resultaten bör patienterna anta en livsstil där de undviker att äta mat och dryck som kan skada tänderna och att röka så mycket som möjligt. När tandhygienen upprätthålls och tandläkarens råd följs kan tandblekningsresultaten bevaras på lång sikt.

Teeth whitening procedure is a very easy and quick procedure that can give very satisfactory results for many people that experience discoloring of their teeth and would like to achieve a whiter color.

While teeth whitening procedures can be performed for almost anyone, in any question or concern about the treatment, the best way is consulting to a dentist; a qualified and experienced dentist can explain all the details about the procedure and advise you the best teeth whitening technique for your individual dental condition.

Please do not hesitate to contact Mono Dentistry online for your questions about the teeth whitening procedure.

Teeth Whitening Prices Turkey

Teeth whitening prices are the cheapest ones among all other dental treatment prices; teeth whitening prices are one of the biggest reason why patients highly demand the procedure. Teeth whitening prices are very worth to the quick and effective results.

Although the basic principles of the treatment do not change so much, the different techniques may change teeth whitening prices. There are some other factors affecting teeth whitening prices as well such as the qualification and the experience level of the dentist or the other cosmetic and dental treatments it is combined with.

Teeth whitening Turkey treatments are very much preferred by the international patients for the most affordable teeth whitening prices and high level of dental expertise in the country. In Mono Dentistry, international patients are provided with the cheapest teeth whitening prices with most efficient teeth whitening Turkey results. Please contact us to find out the most advantageous teeth whitening prices in Turkey.

What Are the Advantages of Teeth Whitening Procedure Turkey?

Teeth whitening procedure are beneficial in many aspects for those who are uncomfortable with the stained or yellowish color of their teeth.

Teeth whitening procedures are very quick; it takes only one session to achieve magnificent results with laser teeth whitening treatments. The procedure is completely safe; patients do not feel pain or discomfort. There is no recovery time after the procedure.

Teeth whitening procedure is highly effective; unlike a high number of over-the-counter products for achieving a whiter color of the teeth, teeth whitening procedures give immediate results that are quite long-lasting when the dental hygiene is maintained properly.

Teeth whitening treatments can be find in very affordable prices; it has one of the cheapest rates among all other dental procedures.

Discomfort with the color of the teeth can cause low self-confidence and prevent people from smiling as they wish; after achieving a whiter color of their teeth, patients achieve a much more aesthetic and healthier look of their smile. This improves the self-confidence and overall mental state significantly; and thus patients feel much better about themselves in their social and professional lives.

Teeth Whitening Procedure Turkey

There are multiple techniques for teeth whitening Turkey treatments; in Mono Dentistry, we use laser technique for our patients who would like to whiten their yellow or stained teeth and get a charming smile. Laser technique gives much more efficient and quicker results than other techniques.

The procedure lasts around an hour. After the treatment, patients should refrain from consuming acidic beverages, tea, coffee and any other drink which may color the teeth. Smoking should be refrained for at least 24 hours. It is normal to feel sensitivity in your teeth and gums at the first day, however, it is only a temporary discomfort.

Teeth Whitening Results

The results are noticeable right after the procedure. In order to preserve the results, patients should adopt a lifestyle in which they avoid consuming foods and drinks which may harm their teeth along with smoking as much as possible. When the dental hygiene is maintained and the advises of the dentist are followed, teeth whitening results can be preserved for a long-term.

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×